Content Page

ÇALIŞTAYLAR

Baba Beni Okula GönderSeferberliği kapsamındadüzenlenen çalıştaylardaöne çıkan öneriler değerlendirilerek projenin gelişimi sağlanıyor.

Mülki İdare Amirleri - Sivil Toplum Örgütlerininkatılımıyla gerçekleşen “Baba Beni OkulaGönder 1. Eğitim Çalıştayı” Doğan MedyaCenter’da yapıldı.Milliyet Gazetesi ve Çağdaş YaşamıDestekleme Derneği’nin işbirliğin degerçekleştirilen çalıştaya, ağırlıklı olarakDoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindegörev yapan ve bu konuda projeler geliştirenvali ve kaymakamların yanı sıra, Milli EğitimBakanlığı yetkilileri katıldı. Gün boyuncasüren toplantıda “Çağdaşlaşma YolundakiTürkiye’de Kız Çocuklarının OkullaşmasındakiSorunlar ve Çözümleri” tartışıldı. Vali vekaymakamlar, görev yaptıkları yerlerde bualanda karşılaştıkları sorunları, devletinolanaklarını, sivil toplum örgütlerine düşengörevleri açık açık dile getirdi. Sorunlarınortaya konulmasının ardından çözüm önerilerikonuşuldu. Milliyet Genel Yayın YönetmeniSedat Ergin, çalıştayı açarken yaptığıkonuşmada şu görüşleri belirtti:“AB’ye tam üyelik yolunda ilerleyen Türkiye’de2005 yılında bir büyük gazetenin merkezindeo ülkenin dört bir tarafından gelen valiler,kaymakamlar, sivil toplum kuruluşları vegazeteciler toplanıp hâlâ kız çocuklarımızınasıl okula gönderebiliriz diye tartışıyorlarsa,çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzukabul etmeliyiz. Üstelik bu sorun, giderekTürkiye’nin AB ile ilişkilerinde bir pürüz halinegeliyor, olumsuz bir görüntü yaratıyor.”

Çalıştaydan çıkan öneriler:

• Her kız çocuğuna burs sağlanmalı.

• Okul öncesi ile birlikte zorunlu eğitim 12 yılaçıkarılmalı.

• Aile planlaması devlet politikası olmalı, çokçocuk önlenmeli.

• Eğitim süresi mevsimlik işçiliğe göre bölgebazında düzenlenmesi.

• Merkez ilçe ve köylere kız yurtları yapılmalı.

• Feodal liderleri ikna edilmeli, kız çocuklarınınokula gönderilmesi için çağrı yapmalarısağlanmalı.

• Kız öğrenciler için ilçelerde rol modellerolmalı, kadın çalışan sayısı artırılmalı.

• Üniversite gençliğiyle bölge okullarıöğrencileri buluşturulmalı.

• Okul yöneticileri kızlarını okula göndermeyenailelerle görüşerek ikna etmeli.

Baba Beni Okula Gönder 2. Eğitim Çalıştayı’nd açözüm önerileri masaya yatırıldı. Çalıştayda,Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri de BBOG seferberliğine bakış açılarını anlattı.

Çalıştaydan çıkan öneriler:

• Okul öncesi eğitim geliştirilmeli, okuma alışkanlığı geliştirilmeli, sosyal faaliyetler artırılmalı.

• Üniversitelerde okuyan kız öğrenciler,bölgedeki kız çocuklarına koçluk yapmalı.

• Bölgede çalışan öğretmenlerin koşulları iyileştirilmeli.

• Kız çocuklarının ailelerinin ikna edilmesi konusunda sorun yaşanılan bölgelere kadın öğretmen atanmalı.

• Velilerin eğitimi sağlanmalı.

• Ailelerinden okumak için ayrılan kız çocuklarına destek sağlanmalı

• Liseyi okuyan kız çocuklarının kamuda istihdamı sağlanmalı.

• Kamuya ait, kullanım dışı olan binalariyileştirilerek kız yurtları veya derslik halinedönüştürülmeli.

Baba Beni Okula Gönder 3. Eğitim Çalıştayı’ndaKız Öğrenci Yurtları ve Yatılı İlköğretim BölgeOkulları’nın sorunları ve çözüm önerileritartışıldı.

Çalıştaydan çıkan öneriler:

• YİBO’ların çağdaş Türkiye’yi kucaklayacak mekânlara dönüştürülmesi için fiziki şartlarında iyileştirmeye gidilmeli.

• Koğuş sistemi olan YİBO yurtları odasistemine dönüştürülmeli.

• Yurt olmayan ilçelere kız öğrenci yurduyapımına devam edilmeli.

• Daha fazla kız öğrencinin ortaöğrenimedevamını sağlayacak adımlar atılmalı. “Haydikızlar okula” kampanyasına benzer biçimde“Haydi kızlar liseye” kampanyası açılmalı.YİBO’dan mezun olan öğrencilerin liseyedevamı sağlanmalı.

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarladaçalışan çocuk tarım işçilerinin ailelerineyardım yapılması başta olmak üzere gereklitedbirler alınarak eğitimlerinin yarıdakalmaması sağlanmalı.

• YİBO ve kız yurtlarında kalan öğrencilereseviye belirleme sınavı (OKS) ve ÖSS’yeyönelik ücretsiz kurslar açılmalı.• Eğitime koşulsuz ve eşit erişim sağlanmalı.

• Okullaşma önündeki engeller bakımındanbüyük şehirlerdeki sorunlar da irdelenmeli,bu konuda üniversitelerle işbirliği yapılmalı.- Lise çağındaki kız öğrencilere meslekedinmeleri konusunda eğitim ve olanaksağlanmalı.

• “Baba beni okula gönder” kampanyasıanneleri de içine alacak şekilde (anne, bababeni okula gönderin) genişletilmelidir.

Baba Beni Okula Gönder çalıştaylarından dördüncüsünün konusu “eğitim sürecinde öğretmenlerin rolü”ydü. Tarihi ÇapaÖğretmen Okulu’nda gerçekleşen çalıştayda öğretmenlerin sorunları ve çözüm yollarıtartışıldı.

Çalıştaydan çıkan öneriler:

• Öğretmen yetiştirme sisteminde süreklilik sağlanmalı. Ulusal eğitim politikası belirlenmeli.

• İntern öğretmenlik uygulamasına geçilmeli.

• Öğretmenlerin niteliği yükseltilmeli.Öğretmenlere eğitim fakültelerinde genelkültür konusunda dersler verilmeli.

• Öğretmenlerin kendi kendileriniyenileyebileceği modeller geliştirilmeli.

• Öğretmen yeni bir şehre atandığında bir süreoryantasyona tabii tutulmalı.

• Öğretmenlerin özlük hakları düzenlenmeli.Ekonomik olarak iyileştirilmeli.

• Sözleşmeli öğretmen kavramı kaldırılmalı.

• Öğretmenlerin tuttuğu nöbetin ekonomik karşılığı olmalı.